تقویم فارسی

تقویم فارسی  به هیچ عنوان اطلاعات شما را جایی ثبت و ضبط نمیکند و صرفا برای عملکرد کامل به دسترسی به حافظه و تلفن نیاز مند است.