فال قهوه

فال قهوه به هیچ عنوان اطلاعات شما را جایی ثبت و ضبط نمیکند و صرفا برای پخش آهنگ و نمایش فال به دسترسی به حافظه و تلفن نیاز مند است.